OBCHODNÍ PODMÍNKY

Renata Zezuláková

se sídlem Kolaříkova 699, Morkovice 76833

pro prodej vlastních výrobků prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

http://www.mixie.cz.

 

Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH.

Individuální ceny (SLEVY) –osobní odběr, objednávky na celý týden/měsíc určuje dodavatel.

Platnost cen platí proti konečnému potvrzení dodavatele (MIXIE).

 

1. Základní údaje

Provozovatel:

Renata Zezuláková

Kolaříkova 699

768 33 Morkovice

IČ: 01843974

Kontaktní údaje:

737 54 54 12; 608 16 05 05

Email:

chci@mixie.cz

renata@mixie.cz

 

2. Nákup a objednávka zboží

Objednávka probíhá odesláním formuláře se zákazníkovou ručně psanou objednávkou.

Ceny jsou aktuální v momentě uskutečnění objednávky.

Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH.

Platnost cen platí proti konečnému potvrzení dodavatele (MIXIE).

Obrázky vystaveného zboží jsou ilustrativní a mohou se částečně lišit od skutečného vzhledu.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně dopravného.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři – jméno, příjmení, úplná adresa (včetně PSČ a části města), telefon a e-mail.

Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „odeslat formulář“, jsou závazné. Zákazník tímto potvrzuje, že byl seznámen s obchodními, platebními a reklamačními podmínkami.

Zákazník po objednání obdrží rekapitulační email (pokud tak zaškrtl u formuláře). Doručením dochází k uzavření kupní smlouvy.

Objednávky jsou přijímány 7 dní v týdnu nejpozději do 19 hodin na den následující. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí v objednávce Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Objednávku je možné emailem na chci@mixie.cz nebo telefonicky na 737 54 54 12 stornovat nebo změnit její obsah, nejpozději však před 19:00 na den následující.

 

3. Platba a doprava zboží

Platba je možná následujícími způsoby:

–  hotově (přepravnímu kurýrovi)

–  hotově při osobním převzetí na baru „to go“

–  kartou pouze při osobním převzetí ve fresh baru MIXIE TO-GO

–  stravenkami v libovolném množství (Sodexho Pass, Chequé dejeuner, Ticket Restaurant)

Doprava objednávky:

Přeprava probíhá v zálohovaných skleněných lahvích, kde je záloha 20Kč za jeden kus včetně víčka nebo v papírových kelímcích, které jsou jednorázové, tedy bez zálohy.

K expedici zboží dochází následující den po objednávce (pokud nenásleduje víkend či státem uznaný svátek nebo nebylo dohodnuto jinak) v rozmezí 7:00 – 10:00 dopoledne. Školy a nemocnice jsou obslouženy přednostně mezi 7:00 – 8:00.

Rozvoz po 10:00 zajišťuje externí firma vosaGO na tel. 702 444 233 a je zpoplatněná dle vlastní taxy nezávisle na firmě MIXIE.

Dojde-li k poškození zboží během přepravy či předání, bude náhrada dodána týž den v co nejdřívějším možném čase.

 

4. Ochrana osobních údajů a registrace – AKTUALIZACE KE DNI 25.5.2018

Poskytnutí osobních údajů, tedy jakýchkoliv údajů, týkajících se určeného nebo určitelného fyzického subjektu, je dobrovolné. Kupující s jejich poskytnutím a zpracováním pro účely objednávky souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, slouží výhradně pro potřeby evidence a vyřízení objednávek či k informování o novinkách na webu mixie.cz

Zákazník má právo se odvolat proti shromažďování osobních údajů a žádat vymazání těchto údajů prostřednictvím kontaktování na adrese chci@mixie.cz

Tyto Zásady doplňují Obchodní podmínky:

4.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
  1. Provozovatelem Renata Zezuláková, IČ: 01843974, se sídlem: Kolaříkova 699 Morkovice 768 33
  2. Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo,IP adresa, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.
 2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.
 3. Provozovatel fresh baru a rozvozu MIXIE www.mixie.cz. V rámci této činnosti jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:
  • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů  Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a
  • za účelem/účely uvedenými níže v bodě 4.
 4. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
  • plnění smlouvy a poskytování služeb;
  • splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);
  • marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele
  • ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).
 5. Provozovatel je správcem Osobních údajů.

4.II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

 1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný objednávkový formulář z internetového fresh baru mixie.cz (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
 2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného objednávkového formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
 3. Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.
 5. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Uživatelem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Uživatelem vyplývají.
 6. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.
 7. Osobní údaje – telefonní číslo a e-mail- budou zpracovávány pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu evidence Uživatele dle článku II. odst. 5 a dále po dobu 12 měsíců po jejím skončení, pokud nebude souhlas kdykoliv Uživatelem odvolán.
 8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, odst. 5, 6 a 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.
 9. Uživatel  je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 11. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 12. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Seznam (konkrétně email.cz).

4.II.A) COOKIES A MARKETING

 1. V případě projevení souhlasu uživatele s používám cookies a/nebo se zpracováním osobních údajů může docházet k ukládání cookies a osobních údajů provozovatelem nebo třetími stranami, mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681, Google LLC, Facebook, Inc., Kinsta Ltd. a Seznam.cz, a.s.

4.III. PRÁVA UŽIVATELE SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM

 1. Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 2. Uživatel má dále právo:
  • požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
  • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
  • na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
  • na omezení zpracování Osobních údajů; a
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu chci@mixie.cz;
  • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu chci@mixie.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 4. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese chci@mixie.cz.
 5. Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
 6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

4.IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Uživatele  e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 25.05. 2018.

 

5. Trvanlivost, reklamace a odstoupení od smlouvy

Veškeré pokrmy jsou určeny ke spotřebě v den dodání. Uchovávejte v chladu do 12 °C . U čistého makového mléka je minimální doba trvanlivosti dva dny od data dodání při uchovávání v chladu do 8°C.  Veškeré pokrmy jsou čistě přírodní a mohou zpočátku vyvolávat „čistící efekt“ střev – není ovšem trvalý a po krátkém čase odeznívá.

Reklamaci lze uplatnit v případě, že je zboží při předání napadeno plísní nebo škůdci, nebo v případě porušení obalového materiálu. Reklamace bude vždy vyřešena k maximální spokojenosti zákazníka. Reklamované zboží je nutné předložit přepravnímu kurýrovi nebo na baru „to go“ neprodleně po jeho zjištění pro posouzení závadnosti.

Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno či po uplynutí doby expirace.

Reklamace jsou vyřizovány bez odkladu ihned po jejím předložení, maximálně však do třiceti dnů. V případě uznání reklamace má zákazník automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží. U nového balení platí nová doba trvanlivosti. Reklamované zboží musí být v neporušeném obalu a musí se shodovat se zbožím, které bylo zákazníkovi dodáno.

Reklamace se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy po 19:00 na následující den, nese kupující veškeré náklady spojené s objednaným zbožím.

 

6. Dodržování hygienických předpisů

Provozovatel a dodavatel webu mixie.cz prohlašuje, že jsou suroviny převáženy, skladovány a zpracovávány dle požadavků Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Zejména:

–   dodavatel má oprávnění k podnikání v oblasti výroby potravinářských výrobků

–   je registrován dle § 3 zákona č. 110/1997 Sb.  a řídí se nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a č. 852/2004.

–   všechny osoby, které se podílejí na zpracování surovin, mají platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

 

7. Zrušení objednávky dodavatelem

Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:

–   objednávka uznána jako neplatná

–   došlo k výraznému navýšení ceny na trhu

O zrušení objednávky je zákazník vždy informován.

 

8. Závěrečná ustanovení

Provozovatel webu mixie.cz si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.

 

V Kroměříži dne 17.1.2018